TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI  333106   

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI!

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

 

111-1000x660

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK 333107

 

LOGISTYK (ang. logistics) to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.


;

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Kwalifikacje:

1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI!

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uczeń:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego,
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia,
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego,
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego,
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu,
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych,
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych i sporządza dokumentację transportową oraz ustala ocenę usługi transportowej.

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

 

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik logistyk i technik eksploatacji terminali i portów :

• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
• FM Polska Sp z o.o. Platforma Logistyczna w Chorzowie
• Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
• Praktiker Polska Sp. z o.o. Zabrze , 
PROMUS Ruda Śląska

PRAKTYKI ZAGWARANTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ!

 W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK

 

 

koloMechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.
Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

products6
Kwalifikacje:

1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
3.Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

hexor2f

Możliwości zatrudnienia

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ  352122

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Realizacja nagrań.
K2: Realizacja nagłośnień 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) obsługiwania systemu MIDI;
3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.

disc-jockey-dj-man-1534

 28Nov2013203401GMT

1385933919081.png-1280x720

Uczeń:
1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługuje systemy mikrofonowe;
3) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
4) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
5) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
6) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK

JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!!

Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki.

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń.
K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
4) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych i zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
5) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
6) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

 

Jako jedna z nielicznych szkół na terenie Śląska i jedyna w Rudzie Śląskiej szkoła posiada pracownię robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR II, roboty mobilne MA-VIN oraz model manipulatora przemysłowego.

hexor2f

Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych, na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!
Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk ( o specjalności mechatronicznej)
• Rudpol-Opa Sp. z o.o.: www.rudpol-opa.pl ;
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

Uczniowie naszej szkoły w zawodach technik logistyk i technik elektryk wyjedzie na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy brytyjskie przyjmą ich na praktyki. Uczniowie zamieszkają u rodzin angielskich.
To duże wyróżnienie. O uczestnictwo w projekcie starało się wiele szkół również z naszego miasta. Uczniowie, oprócz nauki zawodu na stażach, będą uczyć się języka i poznawać kulturę Wielkiej Brytanii.
W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.